Normal Font Size Middle Font Size Large Font Size
RSS
社會服務機構 > 職位空缺
職位空缺
職位 部門 日期
註冊社工 (全職合約制) 社區支援服務計劃 20 May 2020
註冊護士(全職合約制)(改善家居及社區照顧服務) 改善家居及社區照顧服務 14 May 2020
一級/ 二級物理治療師(老人服務)_(全職合約制) 安老院舍外展專業服務 14 May 2020
職業治療部主管 (高級職業治療師) 安老院舍外展專業服務  28 Apr 2020